RSS

SOŇKY HABARLAR

31 Okt

NÝU-ÝORKDA DURNUKLY ULAGYŇ ÖSÜŞI BOÝUNÇA TEGELEK STOL GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynyň başlangyjy bilen hem-de BMG-niň Ykdysady we durmuş meseleleri baradaky departamentiniň (UN DESA), BMG-niň iň pes ösen ýurtlar, deňize çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlar we kiçi ada ösüp gelýän ýurtlar boýunça Ýokary wekiliniň Müdiriýetiniň (UN OHRLLS), Bütindünýä Bankynyň (WBG) we Ulag diplomatiýasy boýunça Halkara merkeziniň (ICTD) ýardam bermeklerinde “2030-njy ýyla çenli hemmeler üçin ulagyň we ykj...

DOWAMY
31 Okt

AŞGABATDA HDHHG-YŇ UTGAŞDYRYJY KOMITETINIŇ 23-NJI SESSIÝASY GEÇIRILÝÄR

2018-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiniň we Daşary işler ministrliginiň gurnamagy esasynda Hazar deňziniň gidrometeorologiýasy we hapalanmagynyň gözegçiligi boýunça Utgaşdyryjy komitetiniň (HDGHGUK) 23-nji  mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň işine Azerbaýjan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekiliýetleri, BMG-niň Ýewropa üçin daşky...

DOWAMY
30 Okt

AŞGABATDA HORWATIÝA RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY MEDENIÝET GÜNLERI AÇYLDY

2018-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Aşgabatda Horwatiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň we olaryň çäginde dostlukly döwletiň maddy däl medeni mirasyna bagyşlanan fotosergisiniň resmi açylyş dabarasy boldy.  Medeniýet günleriniň we fotoserginiň resmi açylyş dabarasy Türkmenistanyň Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirildi we oňa ýurduň döredijilik işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de talyp ýaşlar gatnaşdy. Dabara gatnaşyjylar Türkme...

DOWAMY
30 Okt

TÜRKMEN WEKILIÝETINIŇ ŽENEWADAKY BÜTINDÜNÝA MAÝA GOÝUM FORUMY-2018-E (BMF-2018) GATNAŞMAGY

2018-nji ýylyň 22-26-njy oktýabry aralygynda düzüminde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň gurnamagynda geçirilen Bütindünýa maýa goýum forumynyň (BMF-2018) işine gatnaşdylar. Her iki ýyldan geçirilýän Bütindünýa maýa goýum forumy maýa goýum we ösüş üçin tutuş dünýäniň öňdebaryjy platformasy bolup durýar. “Durnukly ösüşe maýa goýmak” diýip atlandyrylan forumyň işiniň birinji gü...

DOWAMY
29 Okt

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE GFR-Ň WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Bundestagynyň (Parlamentiniň) Merkezi Aziýa boýunça parlamentara toparynyň başlygy Manfred Grundyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda taraplar, üstünlikli ösýän türkmen-german hyzmatdaşlygynyň gidişini belläp, gejekde parlamentara gatnaşyklarynyň işjeňleşmegi we iki ýurduň deputatlarynyň arasyndaky özaragatnaşyklary...

DOWAMY
29 Okt

“TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAPDAN ÇYKDY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan neşire taýýarlanylan “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” atly çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnaly Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda eden çykyşlary açýar. Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir...

DOWAMY
26 Okt

RUMYNIÝADA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITAPLARYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy bilen Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik institutynyň bilelikde guramagynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanda Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda”, “Türkmensitan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” we “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasyna bagyşlanan çäre geçirildi. Çärä Diplomatik institutyň wekilleri, Rumyniýanyň jemgyýet...

DOWAMY