RSS

SOŇKY HABARLAR

27 Maý

JOINT STATEMENT FOLLOWING THE 4TH MEETING OF SPECIAL REPRESENTATIVES AND ENVOYS FOR AFGHANISTAN IN THE "CA-EU" FORMAT IN ASHGABAT

Joint Statement by Special Representatives and Special Envoys for Afghanistan of the European Union, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan and the EU Special Representative for Central Asia following the meeting on 26 May 2023 in Ashgabat   The fourth meeting in the EU and Central Asia Special Representatives and Special Envoys for Afghanistan and the EU Special Representative for Central Asia format was held on 25-26...

DOWAMY
27 Maý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE “MERKEZI AZIÝA-ÝEWROPA BILELEŞIGI” FORMATDA OWGANYSTAN BOÝUNÇA ÝÖRITE WEKILLERIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Wekilçilikli forumyň işine Ýewropa Bileleşiginiň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Owganystan boýunça ýörite wekilleri hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili gatnaşdylar. Duşuşyga BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili we...

DOWAMY
26 Maý

Durnukly we abadan ösüş boýunça halkara hyzmatdaşlygy

2023-nji ýylyň 23-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň we Korrupsiýa garşy Halkara Akademiýanyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bu Akademiýanyň ýerine ýetiriji sekretary, dekany jenap Tomas Ştelser bilen hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada özara pikir alyşdylar. Taraplar ugurdaş düzümlerde alnyp barylýan işlere, hereket edýän kada...

DOWAMY
26 Maý

TÜRKMENISTANYŇ WEKILÝETI BMG-NIŇ KOMISSIÝASYNYŇ 32-NJI MEJLISINIŇ ÇÄKLERINDE UGURDAŞ ÇÄRESINE GATNAŞÝAR

Jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýetlik boýunça komissiýanyň (CCPCJ) 32-nji sessiýasynyň çäklerinde “Özara dialogyň we köptaraplaýyn resminamalaryň jenaýatyň öňüni almakdaky ähmiýeti” atly ugurdaş çäre Birleşen Milletler Guramasynyň Wena şäherinde ýerleşýän edarasynyň binasynda geçirildi. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen “Dialog – parahatçylygyň kepili” halkara ýylyň dowamynda geçirilen bu ugurdaş çärede UNODC-yň, UNRCCA-nyň, UNTOC konwensiýasy boýunça syn geçirmek mehanizmin...

DOWAMY
24 Maý

Jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýet işinde halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Milletler Guramasynyň jenaýatyň öňüni almak we adyl kazyýet boýunça komissiýasynyň (CCPCJ) 32-nji sessiýasyna gatnaşýar. Bu sessiýanyň işi 2023-nji ýylyň 22-nji maýynda başlady we 26-njy maýyna çenli dowam eder. CCPCJ-iň bu ýylky esasy mowzugy “Adyl kazyýete elýeterliligi üpjün etmek hem-de howpsuz we goragly jemgyýeti gurmak maksady bilen Adyl kaztýet ulgamynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak” bolup durýa...

DOWAMY
24 Maý

TÜRKMENISTAN BILEN SLOWENIÝA RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIKLERINIŇ ARASYNDA GEŇEŞMELER GEÇIRILDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 23-nji maýynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji Wepa Hajiýew wideoulgamy arkaly Sloweniýa Respublikasynyň daşary we Ýewropa işleri ministrliginiň döwlet sekretary Samuel Žbogar bilen duşuşyk geçirdi. Geňeşmeleriň dowamynda diplomatlar türkmen-slowen hyzmatdaşlygynyň wajyp meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli ösdürilýändigini nygtamak bilen, taraplar syýasy-dipl...

DOWAMY
22 Maý

TÜRKMENISTANYŇ BAŞLANGYJY BILEN UNESCAP-YŇ KARARNAMASY KABUL EDILDI

Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) Bangkokda (Tailand) geçirilen 79-njy sessiýasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň başlangyjy esasynda bu Komissiýanyň «Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň howdany boýunça Ýörite Maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine garamak» atly Kararnamasy biragyzdan kabul edildi. Türkmenistan bilen bilelikde bu halkara ähmiýetli kararnamanyň döredijileri hökmünde Azerbaýjan, Ermenistan...

DOWAMY