RSS

SOŇKY HABARLAR

10 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE HGHK-NYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebitleýin wekilhanasynyň ýolbaşçysy jenap Žan-Žerom Kasabýanka bilen duşuşyk geçirildi.      Duşuşygyň başynda HGHK-nyň dünýädäki we sebitdäki häzirki alyp barýan işlerine gysgaça syn berildi. Soňra, taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen HGHK-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 2019-njy ýyl üçin Meýilnamasynyň çäklerinde edilen işler bar...

DOWAMY
10 Dek

ZORLUKLY EKSTREMIZMIŇ ÖŇÜNI ALMAK WE TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMEK BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ MILLI STRATEGIÝASYNYŇ TASSYKLANYLMAGYNA BAGYŞLANYP TEGELEK STOL GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli strategiýasynyň tassyklanylmagyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 6-njy dekabrynda geçirilen Hökümetiň giňeldilen Mejlisiniň barşynda Milletiň Lideri degişli Karara gol çekdi. Çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan BMG-niň Merkezi Aziýada...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTANDA “ZORLUKLY EKSTREMIZMIŇ ÖŇÜNI ALMAK WE TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMEK BOÝUNÇA 2020-2024-NJI ÝYLLAR ÜÇIN TÜRKMENISTANYŇ MILLI STRATEGIÝASYNA” BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň milli strategiýasyna” bagyşlanyp tematiki duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler, Içeri işler ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Şeýle-de çärä BMG-niň...

DOWAMY
10 Dek

LITWA RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇISI YNANÇ HATLARYNYŇ NUSGALARYNY GOWŞURDY

2019-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Litwa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Baku ş.) jenap Egidiýus Nawikas bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda Litwa Respublikasynyň Ilçisi öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Türkmen tarapy Ilçini bu jogapkärçilikli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa uly üstünlikler arzuw etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar özle...

DOWAMY
9 Dek

TÜRKMENISTANDA ÇAGANYŇ IRKI ÖSÜŞI BOÝUNÇA MILLI STRATEGIÝADAN GELIP ÇYKÝAN WEZIPELERIŇ ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLMAGYNA BAGYŞLANAN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça  2020 - 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýasyndan gelip çykýan meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna bagyşlanyp tematiki duşuşyk geçirildi. Bu resminama 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Karary bilen kabul edildi. Duşuşyga ýurdumyzda işleýän Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen düzümleriniň ýolbaşçylary, hususan-da, BMG-niň Tü...

DOWAMY
9 Dek

AHAL WELAÝATYNDA HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI MASLAHAT GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Ahal welaýat häkimligi hem-de Daşary işler ministrliginiň Ahal welaýaty boýunça wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň şanly 24 ýyllygy mynasybetli Ahal welaýatynyň Änew şäherçesinde ýerleşýän Ak Bugdaý muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýadaky öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň wekili, şeýle hem Ahal wela...

DOWAMY
9 Dek

HALKARA BITARAPLYK GÜNÜNE BAGYŞLANYP SPORT ÝARYŞLAR GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Aşgabatdaky Sebit merkeziniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2019-njy ýylyň 30-njy noýabry-8-nji dekabry aralygynda badminton, küşt we futzal boýunça ýaryşlar geçirildi. 30-njy dekabrda Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde geçirilen küşt ýaryşyň jemi boýunça 1-nji we 2-nji orunlara Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň, 3-n...

DOWAMY