RSS

SOŇKY HABARLAR

16 Noý

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERI HYZMATDAŞLYGYŇ WAJYP UGURLARYNY ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2019-njy ýylyň 15-16-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynda iş saparynda boldy. Daşkent şäherinde geçirilen duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň baştutanlary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky...

DOWAMY
15 Noý

BAKUDA GEÇIRILEN YSLAM MEDENIÝETINIŇ SURAT SERGISINDE TÜRKMEN MEDENIÝETINIŇ GÖZEL ÝERLERI ŞÖHLELENDIRILDI

2019-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Baku şäherinde ýerleşýän  Azerbaýjanyň Milli medeniýet muzeýinde yslam medeniýetiniň we sungatynyň ösüşine bagyşlanan Yslam medeniýetiniň surat sergisi geçirildi. Bu çäre Baku Ikinji Dini Baştutanlaryň Summitiniň çäklerinde geçirildi.      Sergä Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory A.Aýdogdyýew gatnaşdy. Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanda ýerleşýän ýadygärlikleriň çeper suratlary hem-de Soltan Sanjar we Il-Arslan kümmetleri, Seýit Jemaletdin metjidiniň...

DOWAMY
15 Noý

MERKEZI AZIÝADA SUW SERIŞDELERINI DURNUKLY DOLANDYRMAK ÜÇIN INNOWASIÝA TEHNOLOGIÝALARYNY ULANMAK – ÝHHG-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY OKUW MASLAHATYNYŇ ÜNS MERKEZINDE

2019-njy ýylyň 14-15-nji noýabrynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi suw serişdelerini dolandyrmak üçin innowasion tehnologiýalary ulanmakda öňdebaryjy tejribeler we standartlar boýunça sebitleýin duşuşyk üçin meýdança döretmek maksady bilen okuw maslahatyny gurnady. Suw hojalygy boýunça döwlet komitetiniň, Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Araly halas etmek boýunça Halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň we Türkmenistanyň beýleki edaralarynyň wekillerinden daşary olary...

DOWAMY
14 Noý

TÜRKMENISTANDA BILIM WE SPORT BOÝUNÇA HALKARA SERGI WE YLMY MASLAHAT GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň 14-nji noýabrynda Aşgabatda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady. Onuň işine kompýuter, multimediýa tehnikasyny, mekdep mebelini, okuw-görkezme esbaplaryny, barlaghana enjamlaryny, sport serişdelerini öndürmek, programma üpjünçiligini taýýarlamak bilen meşgullanýan meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň 50-den gowragy gatnaşýar. Forum şeýle hem ministrlikleriň, esasy bilim, sport edaralarynyň, guramalaryň,...

DOWAMY
14 Noý

ÝHHG-NIŇ AŞGABATDAKY MERKEZINIŇ OKUW MASLAHATYNDA ŽURNALISTIK BILIMIŇ DÖWREBAPLAŞDYRYLMAGY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2019-njy ýylyň 13-14-nji noýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda okuw maslahaty geçirildi. Žurnalistika bilimine bolan döwrebap çemeleşmeler maslahatyň baş temasy bolup çykyş etdi. Bu iki günlük çärä dört ýokary okuw jaýyndan žurnalistika mugallymlary, çap, teleradio we onlaýn KHBS-den žurnalistler, şeýle-de Adalatçynyň diwanyndan, Bilim ministrliginden we Türkmenistanyň beýleki degişli edaralaryndan  wekiller gatnaşdylar.     Okuw maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip,...

DOWAMY
14 Noý

GDA GATNAŞYJY DÖWLETLERIŇ WEKILLERI TERRORÇYLYGA GARŞY HYZMATDAŞLYK BARADA PIKIR ALYŞDYLAR

2019-njy ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “GDA gatnaşyjy döwletleriň terrorçylyga garşy göreşmek babatyndaky hyzmatdaşlygy: umumy çagyryşlar we howplar” temasy boýunça geňeşmeler geçirildi.     Duşuşyga Ermenistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň, şeýle-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň ygtyýarly wekilleri gatnaşdylar. Gatna...

DOWAMY
13 Noý

ADALATÇYNYŇ DIWANY BILEN BEÝLEKI EDARALARYŇ HYZMATDAŞLYGY TÜRKMENISTANDA ÝHHG-NIŇ OKUW MASLAHATYNYŇ ÜNS MERKEZINDE

2019-njy ýylyň 12-13-nji noýabrynda Aşgabatda ösüş ugrunda hyzmatdaşlygy berkitmäge we Türkmenistanda adam hukuklaryny goramaga gönükdirilen okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň ministrliklerinden we pudak edaralaryndan, şol sanda, Adalatçynyň diwanyndan, Içeri işler ministrliginden, Mejlisden, Ýokary Kazyýetden, Adalat ministrliginden, Aklawjylar kollegiýasyndan, Baş Prokuraturadan we Bilim ministrliginden wekiller gatnaşdylar. ÝHHH-niň demokratik institutlary we adam...

DOWAMY