RSS

SOŇKY HABARLAR

6 Apr

«ТÜRKMENAWTOULAGLARY» AGENTLIGINIŇ WE «KAMAZ» JPJ-NIŇ ARASYNDA WIDEOMASLAHAT GÖRNÜŞINDE DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde Aşgabatda «Тürkmenawtoulaglary» agentliginiň we «KAMAZ» Jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Wideomaslahata Türkmenistanyň dürli pudak edaralarynyň, şol sanda «Тürkmenawtoulaglary» agentliginiň wekilleri we «KAMAZ» JPJ-niň wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda taraplar özarabähbitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna we ösüş mümkinçiliklerine seredip geçdiler, şonuň ýaly-da Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýy...

DOWAMY
6 Apr

TÜRKMENISTANYŇ WE TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ HÖKÜMET WEKILLERINIŇ ARASYNDA TÜRKMENBAŞY HALKARA DEŇIZ PORTUNDA SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ULGAMY ARKALY GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň edara binasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşik geçirildi. Gepleşige türkmen tarapyndan “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň we Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ-niň ýolbaşçylary hem-de wekilleri we tatar tarapyndan Tatarystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Senagat we söwda ministri A.Karimow, “Ak bars” Gämi gurluşy...

DOWAMY
6 Apr

TÜRKMENISTANYŇ HIMIÝA PUDAGYNY ÖSDÜRMEK UGRUNDA HYZMATDAŞLYK ETMEK BOÝUNÇA TÜRKMEN-TATAR GEPLEŞIKLERI GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Toplumlaýyn ykdysady ösüş Holdingi dolandyryjy kompaniýasy” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen gepleşikleriň dowamynda himiýa senagaty pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mälim bolşy ýaly, geçen ý...

DOWAMY
6 Apr

WIDEOMASLAHAT GÖRNÜŞINDE GEÇIRILEN DUŞUŞYGYŇ BARŞYNDA ÖZARAHEREKETLERIŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde Aziýa ösüş bankynyň Aşgabatdaky Wekilhanasynyň binasynda wideo-maslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Wideo-duşuşyga ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle-de Merkezi bankynyň we Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň wekilleri hem-de Aziýa ösüş bankynyň Filippinlerde (Manila ş.) ýerleşen Baş edarasynyň wekilleri gatnaşdylar.   Wideomaslahatyň barşynda taraplar ha...

DOWAMY
2 Apr

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ TATARYSTANYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 2-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy bilen mähirli salamlaşyp, ony geçen Halkara Nowruz güni bilen gutlady we doganlyk Tatarystanyň halkyna abadançylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdi. Türkmen-russiýa strategik hyzmatdaşlygynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň sebitl...

DOWAMY
2 Apr

TÜRKMENISTANYŇ WE UKRAINANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI BOLDY

2020-nji ýylyň 2-nji aprelinde Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň Ukrainanyň daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň barşynda ministrler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki meselelerini we gatnaşyklaryň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlary boýunça geljekde hem ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu babatda taraplar ýokary döwlet derejesindäki gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýetini...

DOWAMY
1 Apr

SANLY WIDEOARAGATNAŞYK ULGAMY ARKALY GEPLEŞIKLERDE TÜRKMEN-GRUZIN IKITARAPLAÝYN GATNAŞYKLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Gruziýanyň hökümet wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Gruzin tarapyna Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary A.Hwtisiaşwili ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de gruzin tarapyndan Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministriniň orunbasary, Maliýe ministriniň orunbasary, agentlikleriň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmen tarapyna Türkmenis...

DOWAMY