RSS

SOŇKY HABARLAR

12 Ýan

TÜRKMEN WEKILIÝETI WENA ŞÄHERINDÄKI «FERIEN-MESSE WIEN» ATLY SYÝAHATÇYLYK SERGISINE GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 10–13-nji ýanwary aralygynda Awstriýanyň Wena şäherinde her ýylda geçirilýän «Ferien-Messe Wien» atly syýahatçylyk sergisi boldy. Bu çäre Awstriýanyň möhüm halkara forumy bolup, onda dünýä syýahatçylygynyň häzirki zaman ösüşi görkezilýär. Sergä dünýäniň 80 döwletinden 850 töweregi syýahatçylyk ulgamynyň wekilleri gatnaşdy. Bu sergä Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň wekilleri hem gatnaşdy. Sergä gatnaşyjylar Türkmenistanyň pawilýonynda ýurdumyzyň dürli e...

DOWAMY
11 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BRIFING GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary esasynda Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 9–10-njy aprelinde geçirilmegi meýilleşdirilýän “Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek” atly ikinji halkara maslahatyny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen brifing geçirildi. Maslahatyň işine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň...

DOWAMY
8 Ýan

TURKMEN NATIONAL TEXTILE PRODUCTS ARE EXPOSED IN THE INTERNATIONAL EXHIBITION

On 8 January 2019, the International exhibition “Heimtextil 2019” has started in Frankfurt am Main of the Federal Republic of Germany. Over 3000 companies and organizations from 60 states across the world are participating to this international exhibition aimed at exposing the countries’ achievements in the textile industry. The delegation of the Ministry of the Textile Industry and the Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan has participated to this exhibition where the textile p...

DOWAMY
1 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITABY HALKARA KOSMOS STANSIÝASYNDA

Häzirki wagtda Halkara kosmos stansiýasynda işleýän, Türkmenistanda doglan Russiýaly kosmonawt Oleg Kononenko, kosmosda alnan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ” atly kitaby bilen duran suratyny iberdi. Oleg Kononenko biziň ýurdumyza hemişe aýratyn göz bilen garaýandygyny, özüniň Türkmenistan bilen baglanşygynyň bardygyna buýsanýandygyny hem-de onuň üstünliklerine çyn ýürekden begenýändigini belleýär.  2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda başlan özüniň Halkara...

DOWAMY
27 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-Ň HGI-Y 10 ÝYLLYK ÝUBILEÝINI BELLEDI

2018-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda, bu institutyň 10 ýyllyk ýubileýi mynasybetli dabaraly ýygnak geçirildi. Bu ýygnaga Türkmenistanyň DIM-niň işgärleri, Türkmenistanda işleýän wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, jemgyýetçilik edaralaryň hem-de köpçülikleýin haba...

DOWAMY
22 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMEN DIPLOMATLARY BILEN MASLAHAT GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen diplomatlary bilen maslahat geçirildi. Maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan öz işini tamamlan türkmen Ilçilerine gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Şeýle hem olar ýörite diplom bilen sylaglandylar. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň türkmen diplomatlarynyň işlemeklerine döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin sagbolsun sözlerini aýtdylar...

DOWAMY
19 Dek

DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGINIŇ MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞMAK BOÝUNÇA TEGELEK STOLUŇ BAŞYNDAKY GEPLEŞIKLER

2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) durmuşa geçirilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça tegelek stoluň başyndaky gepleşikler geçirildi. Tegelek stoluň işine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Türkmenistandaky agentlikleriniň we düzümleýin edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet min...

DOWAMY