RSS

SOŇKY HABARLAR

13 Dek

TÜRKMENISTANYŇ ILÇISINIŇ RIM PAPASYNA YNANÇ HATLARYNY GOWŞURMAGY

2018-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Watikandaky Mukaddes Pýotryň Ybadathanasynda Türkmenistanyň Mukaddes Tagtdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Atageldi Haljanow (ýerleşýän ýeri Ženewa ş.) Watikanyň Baştutany Onuň Merhemetlisi Rim Papasy Fransiska öz ynanç hatlaryny gowşurdy. Gysga gürrüňdeşligiň barşynda Türkmen Ilçisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Rim Papasy Fransiskiň adyna ýollan salamlaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň...

DOWAMY
12 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE UKRAINANYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Ukrainanyň Daşary işler ministriniň geňeşçisi Wiktor Anatolýewiç Maýkonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda Ukrain wekiliýetiniň ýolbaşçysy türkmen tarapyny Halkara Bitaraplyk gününi bellemegi bilen gyzgyn gutlady. Türkmen tarapy öz gezeginde hormatly geňeşçä baýramçylygy bellemek bilen bagly geçirilýän çärelere gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bil...

DOWAMY
11 Dek

HALKARA BITARAPLYK GÜNÜNE BAGYŞLANAN HALKARA YLMY MASLAHATYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY BOLDY

2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan «Beýik Ýüpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklary» atly halkara ylmy maslahaty we serginiň açylyş dabarasy boldy. Maslahata Mejlisiň deputatlary, ýurduň degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleri, ýurtda işleýän diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň baştutanlary...

DOWAMY
11 Dek

ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili j-p Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek işinde oňyn netijeleri belläp, taraplar olary geljekde diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde gyzyklanma bildirdiler. Owganystanyň daşyndaky syýasy ýagdaýyň...

DOWAMY
11 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE BMG-NIŇ NEŞE SERIŞDELERINE WE JENAÝATLARA GARŞY MÜDÜRIÝETINIŇ WEKILLERI BILEN DUŞUŞYK GURALDY

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minisrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit ýolbaşçysy hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk gurnaldy. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň sebit ýolbaşçysyna, Bitaraplygyň halkara gününe bagyşlanyp geçirilýän çärelere gatnaşmaklyga çakylygy kabul edendigi we BM...

DOWAMY
10 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BMG-NIŇ BAŞ SEKRETARYNYŇ YNSANPERWER MESELELERI BOÝUNÇA KÖMEKÇISI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň ynsanperwer meseleleri boýunça kömekçisi Raşid Halikowyň ýolbaşçylygynda Aşgabada iş sapary bilen gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň goňşy ýurtlara hem-de tebigy hadysalarynyň netijelerinde ejir çeken ýurtlara berýän kömegini belläp geçdiler, şeýle hem Guramanyň adatdan daşary hadysalara taýyn bolmak we dessine çäre görme...

DOWAMY
10 Dek

WATIKANYŇ TÜRKMENISTANDAKY ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Pol Fitspatrik Rassel bilen duşuşyk gurnaldy. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy jenap Ilçä Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan çärelerine gatnaşýanlygy üçin minnetdarlygyny bildirdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň Watikandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň bellenilmegini hem agzap geçdiler. Soňra taraplar Aşgabatda...

DOWAMY