RSS

SOŇKY HABARLAR

30 Apr

Türkmenistanyň Daşkentdäki diplomatik wekilhanasy kiçi futbol boýunça Kubok ugrunda ýaryş gurady

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetiniň (DYDU) goldamagynda kiçi futbol boýunça ýaryş gurady. Ol ýurdumyzda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň biraýlygyna gabatlandy we 2019-njy ýylyň “Türkmenistan –rowaçlygyň Watany” şygaryna bagyşlandy. Ýaryşa Ilçihananyň işgärleri, Özbegistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary, şeýle hem DYDU-nyň rektoratynyň wekilleri, mugallymlary we talyplar...

DOWAMY
30 Apr

STAMBULDA BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMY BILEN BAGLY TEGELEK STOL MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy (Ankara ş.) we Baş konsullugy (Stambul ş.) tarapyndan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyn Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde, Türkiýäniň palatar we biržalar bileleşiginiň Stambul şäherindäki edara binasynda, üstümizdäki ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýhatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilýän birinji Hazar ykdysady forumy bilen bagly tegelek stol maslahaty geçirildi. Tegelek stol maslahatyna Tü...

DOWAMY
30 Apr

ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNDA BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNA BAGYŞLANAN BRIFING GURNALDY

2019-njy ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçihanasynyň maslahatlar zalynda 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing gurnaldy.    Bu çärä Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň, Maýa goýum we daşary söwda ministrliginiň, Ykdysadyýet ministrliginiň, Ulag ministrliginiň, Strategiki we sebitara barlaglar institutynyň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de Özbegi...

DOWAMY
30 Apr

SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNDA BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNA BAGYŞLANYP METBUGAT MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasynda, üstümizdäki ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp metbugat maslahaty geçirildi. Metbugat maslahata Saud Arabystany Patyşalygynda ýerleşen diplomatik wekilhanalaryň, halkara we sebitleýin guramalaryň wekilleri, şeýle hem Patyşa Faýsal adyndaky yslamy öwreniş we ylmy-barlaglar merkeziniň, Ylmy aragatnaşyk we g...

DOWAMY
30 Apr

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE STRATEGIKI DIALOG BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ýakyn Gündogar we Günorta Aziýa boýunça strategiki barlaglar merkeziniň (NESA) bilermenleriniň gatnaşmagynda Günorta we Merkezi Aziýada ABŞ-nyň howpsuzlyk syýasaty boýunça okuw maslahaty öz işine başlady. Okuw maslahatynyň işine Türkmenistanyň Daşary işler, Goranmak, Milli howpsuzlyk ministrliklerinden we Döwlet serhet gullugyndan wekiller gatnaşýarlar. Okuw maslahatynyň dowamynda ABŞ-nyň Merkezi we Günort...

DOWAMY
30 Apr

21-22-NJI MAÝDA «АWAZA» MILLI SYÝAHATÇYYK ZOLAGYNDA X HALKARA GAZ KONGRESI GEÇIRILER

2019-njy ýylyň 21-22-nji maýynda «Аwaza» Milli syýahatçyyk zolagynda X Halkara gaz kongresi geçiriler. «Тürkmengaz» Döwlet konserni we «Тürkmen forum» hojalyk jemgyýeti bu ýöriteleşdirilen forumyň guramaçylary bolup çykyş edýärler. Geçiriljek kongress ugurdaş ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny we wekillerini, iri daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenlerini, halkara guramalarynyň, innowasion merkezleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň wekillerini, şeýle hem köpçülikleýin habar...

DOWAMY
30 Apr

TÜRKMEN SÜRÜJILERI RUSSIÝANYŇ RALLI-REÝD BOÝUNÇA ÇEMPIONATYNDA BAÝRAKLY ORUNLARA MYNASYP BOLDULAR

Astrahanda Russiýanyň “Kaganyň Altyny-2019” atly ralli-reýd boýunça çempionaty hem-de Astrahan welaýatynyň 2019-njy ýyldaky çempionaty tamamlandy. Bu ýaryşlara Türkmenistandan, Russiýadan, Gazagystandan, Latwiýadan, Finlýandiýadan we Ukrainadan türgenler gantaşdylar. Jemi 500 golaý adam, 240-dan gowrak ýük ulaglary, motosikller we jip ulaglar gatnaşdylar.    “Kaganyň Altyny-2019” atly ralli-reýdiniň gatnaşyjylary 3 günüň dowamynda Astrahan düzlüklerinden 700 kilometrden gowrak ýoly geçdiler....

DOWAMY