TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITAPLARY - HALKARA NEŞIR BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI

Otuzynjy Moskwa halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde GDA döwletleriniň “Kitap sungaty” halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistan tarapyndan bäsleşige hödürlenilen kitaplaryň dördüsi hem ýokary baýraklara mynasyp boldy.

Şu ýyl “Kitap sungaty” bäsleşiginiň baýraklary ugrunda on ugur boýunça 87 neşir bäsleşdi. Türkmen neşirýatçylary eýýäm birnäçe gezek ýeňiji bolupdylar we aýry-aýry ugurlarda baýrakly orunlary eýeläpdiler. Emma ýurdumyzyň döwlet neşirýat gullugynyň wekilleri hiç haçan şu ýylky ýaly üstünlikler gazanmandylar. Bu gezek bäsleşige Türkmenistandan 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň dördüsi hödürlenildi. Olaryň dördüsi hem ýokary baýraklara mynasyp boldy.

“Meniň ýurdum” ugry boýunça bäsleşikde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan” atly kitaby birinji orny eýeledi. “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly eseri bäsleşigiň emin agzalarynyň ýörite diplomyna mynasyp boldy. Ol hem döwlet Baştutanymyzyň galamyndan çykandyr.

Türkmen dilçi alymlarynyň toparlaýyn zähmetiniň netijesi — “Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi” “Okuw kitaby we bilim” ugry boýunça neşirleriň arasynda ýeňiji boldy.

Türkmen neşiri ilkinji gezek bäsleşigiň Gran-pri baş baýragyna mynasyp boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Gadamy batly bedew” atly kitabyna şeýle hormatly baýrak berildi.

Bu kitabyň kitap neşirýaty sungaty ulgamynyň bilermenleriniň ýokary bahasyna ilkinji gezek mynasyp bolmandygyny bellemek gerek. Geçen tomusda bu kitap Russiýanyň çaphanaçylarynyň hem-de neşirçileriniň “Gyzyl meýdan — 2017” iri forumynda ol Türkmenistanyň özboluşly milli medeniýetini wagyz edýändigi üçin “2016-njy ýylyň iň gowy kitaby” diýen ýörite diploma mynasyp boldy.

Ýurdumyzyň esasy milli miraslarynyň biri bolan ahalteke bedewi baradaky tolgundyryjy hekaýatlar bäsleşigiň emin agzalarynda uly täsir galdyrdy. Ýokary çaphana usulynda täsir galdyryjy suratlar bilen bezelen bu kitap diňe bir atşynaslar üçin däl-de, eýsem, gözellige sarpa goýýan ähli adamlar üçin arzyly sowgat boldy.

“Kitap sungaty” bäsleşiginiň nobatdaky ýokary sylagy bu täsin neşiriň örän uly medeni gymmatlyga eýediginiň iň gowy subutnamasydyr.

Ýeňijilere sylaglary RF-niň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň halkara komitetiniň başlygy Konstantin Kosaçew, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň halkara medeni hyzmatdaşlyk boýunça ýörite wekili Mihail Şwydkoý hem-de GDA ýurtlarynyň ynsanperwerlik hyzmatdaşlygy boýunça Halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory Anatoliý Iksanow gowşurdylar.