RSS

SOŇKY HABARLAR

9 Noý

DÖM BOÝUNÇA YLMY-USULYÝET MERKEZI DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATNAMALARYNY ÝERINE ÝETIRMEK BOÝUNÇA OKUW MASLAHATYNY GURNADY

DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda ýakynda açylan Durnukly ösüş maksatnamalary (DÖM) boýunça Ylmy-usulyýet merkezinde gurnalan birinji okuw-türgenleşigine ýurdumyzyň demokratik, agrar, senagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Merkeziň mugallymlarynyň arasynda BMG-nyň, BMG ÖM-nyň, BMG-nyň Ilat gaznasynyň bilermenleri, şeýle hem ministrlikleriniň, hukuk institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, ýurdumyzyň beýleki bilim edaralarynyň hünärmenleri bar.  Bir hepd...

DOWAMY
9 Noý

AWSTRIÝADA TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2017-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Wena şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdmuhamedowyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Awstriýa Respublikasynyň “Society” atly guramasy bilen bilelikde gurnaldy.  Tanyşdyrylyş dabarasyna Wena şäherinde ýerleşýän halkara guramalarynyň we diplomatik wekilhanalaryň hem-de köpçülileýin habar beriş serişdeleri...

DOWAMY
9 Noý

MERKEZI WE GÜNORTA AZIÝADA SEBITLEÝIN ENERGETIKA HYZMATDAŞLYGY BOÝUNÇA MAKSATLAÝYN TOPARYŇ (RECA) MASLAHATY

2017-nji ýylyň 7-8-nji noýabrynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Merkezi we Günorta Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygy boýunça maksatlaýyn toparyň (RECA) 14-nji maslahaty geçirildi. Kabul ediji tarap hökmünde Türkmenistanyň Energetika ministrligi çykyş etdi. Maslahatyň işine Türkmenistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň degişli ministlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň işgärleri we hünärmenleri, Halkara Energetika Hartiýasy, GDA, US...

DOWAMY
16 Okt

TÜRKMENISTANDAKY ÝHHG-NIŇ SEMINARY OFŞOR ZOLAKLARYNYŇ ÜSTI BILEN ALNAN GIRDEJILERIŇ KANUNYLAŞDYRMAGYNA GARŞY GÖREŞMEGIŇ ÇÄRELERINI ŞÖHLELENDIRDI

Türkmenistanyň maliýe, hukuk goraýjy we gözegçilik  edaralarynyň, şeýle hem täjirçilik banklarynyň we beýleki degişli edaralarynyň wekilleri 2017-nji ýylyň 11-13-nji oktýabrynda Aşgabatda ÝHHG-niň gurnan ofşor zolaklarynyň üsti bilen jenaýatçylyk ýoly bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrmagyna garşy hereket etmek çygrynda öňdebaryjy tejribelerini alyşmak boýunça seminaryna gatnaşdylar. Bu üç günlük çäräniň çäklerinde dürli zolaklarda resmileşdirilen we aýratyn salgyt düzgüni bolan kompaniýal...

DOWAMY
13 Okt

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA ÝURTLARYNYŇ DÖWLET ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ SAMMITINE GATNAŞDY

2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň agza ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Soçi şäherine bardy. Biziň ýurdumyz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, GDA-nyň işlerine işjeň gatnaşyp, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşlerde dürli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek babatda çykyş edýär. Duşuşyga taýýarlyk görmegiň çäklerinde 10-nj...

DOWAMY
12 Okt

SÖWDA-ULAG INFRASTRUKTURASYNYŇ HOWUPSYZLYGY– TÜRKMENISTANDAKY ÝHHG-NIŇ ÜNS MERKEZINDE

2017-nji ýylyň 10-njy we 11-nji oktýabrynda geçen ÝHHG-i tarapyndan gurnalan milli ulag-söwda infrastrukturasynyň howupsyzlygyny ösdürmäge ýardam bermek boýunça okuw sapaklaryna ulag logistika meseleleri bilen meşgullanýan ministrlikleriniň, maliýe institutlarynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň we beýleki döwlet edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. ÝHHG-ň Aşgabatdaky Merkezi gatnaşyjy...

DOWAMY
11 Okt

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞULULARYNYŇ MASLAHATYNYŇ MEJLISINDE ÝURDUŇ ÖŇE GIDÝÄN ÖSÜŞINIŇ ESASY MESELELERINE GARALDY

2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýatynda Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­la­ry­nyň no­bat­da­ky mas­la­ha­ty öz işi­ne baş­la­dy. Umu­my­mil­li mas­la­ha­tda geljekde ýurduň hemmetaraplaýyn ösüşiniň, durmuş-yk­dy­sa­dy we de­mok­ra­tik öz­gert­me­le­riniň dur­mu­şa ge­çir­ilmegi bi­len bag­la­ny­şyk­ly mese­le­lere garaldy. Maslahatyň wekilleriniň arasynda hormatly ýaşulular, Hökümet agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň, m...

DOWAMY