RSS

SOŇKY HABARLAR

9 Apr

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ WE BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ ÝEWROPA SEBITINDÄKI BÝUROSYNYŇ WEKILLERI GELJEKKI HYZMATDAŞLYGY ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2019-njy ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň DIM-de Ýewropa sebitiniň ýokanç däl keseller boýunça ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen, Bütindünýä Saglygy goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitindäki býurosynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirijisi hanym Piroşka Ostlin bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda hanym Piroşka Ostlin saglygy goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň alyp barýan işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. BSG ýokanç däl keselleriň meseleleri...

DOWAMY
9 Apr

ŽENEWADA BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNA BAGYŞLANAN BRIFING GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewa bölüminiň binasynda Türkmenistanyň Ženewadaky Hemişelik wekilhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy boýunça birifing geçirildi. BMG-niň Ženewa bölüminiň binasynyň Türkmen otagynda geçirilen brifinge Eýran Yslam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň Ilçileri, Hemişelik wekilleri, şeýle hem beýleki ýurtlaryň Ilçileri we wekilleri...

DOWAMY
9 Apr

TÜRKMENISTANYŇ YRAK RESPUBLIKASYNDAKY ILÇISI YNANÇ HATLARYNY GOWŞURDY

2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi    Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Yrak Respublikasynyň Prezidenti jenap Barham Salehe Türkmenistanyň Yrak Respublikasyndaky  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde (oturýan ýeri Abu-Dabi şäheri) ynanç hatlaryny gowşurdy.

DOWAMY
8 Apr

AŞGABATDA KHBS WEKILLERI ÜÇIN BSG-NIŇ ÝEWROPA MASLAHATYNA BAGYŞLANAN BRIFING GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 8-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda Türkmenistanda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSG) bilen birlikde guralýan “Ýewropada Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça wezipeleriň çözülmegi” atly Ýewropa sebitiniň ýokanç däl keseller boýunça ýokary derejeli maslahatynyň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin brifing geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Saglygy goraýy...

DOWAMY
8 Apr

TÜRKMENISTANDA BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI GIŇDEN BELLENILDI

2019-njy ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni üstünlikli bellenildi. Şanly sene mynasybetli köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, dürli ýaryşlar we beýleki çäreler ýaýbaňlandyryldy. Soňky ýyllarda dünýä ölçeglerindäki halkara sport çärelerini geçirmegiň merkezleriniň biri bolmak bilen Türkmenistan ýene-de bir uly göwrümli sport çäräniň geçirilmegine taýýarlanýar. Şeýlelikde, Halkara Sambo federasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň kararyna laýyklykda 2020...

DOWAMY
6 Apr

AŞGABATDA «HALKARA SPORT GÜNI - PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ HATYRASYNA» ATLY FORUMY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň mejlisler zalynda «Halkara sport güni - parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna» atly halkara forumy geçirildi. Forumyň işine Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, Milli Olimpiýa komitetiniň wekilleri, ýurdumyzda işleýän halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurt...

DOWAMY
6 Apr

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI GDA-NYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINE GATNAŞDY

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça 2019-njy ýylyň 4-6-njy aprelinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Moskwa şäherinde boldy. Saparyň çäklerinde Moskwa şäherinde Türkmenistanyň wekiliýeti birnäçe resmi we iş duşuşyklaryny geçirdi. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus t...

DOWAMY