RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ AHHG BAŞLYKLYK ETMEGINE WE BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNA BAGYŞLANAN BRIFING

2019-njy ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan döwletimiziň 2017-2019-njy ýyllary aralygynda Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna başlyklyk etmegine, şeýle hem şu ýylyň 11-12-nji awgustynda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi. Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, AHHG-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Hazar deňzi institutynyň wekilleri, daşary ýurtlarda...

DOWAMY
27 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINE GYNANÇ HATYNY ÝOLLADY

2019-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe Almaty şäheriniň golaýynda «Bek Air» awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetirmelerine getiren heläkçilige uçramagy zerarly gynanç hatyny ýollady.

DOWAMY
25 Dek

TÜRKIÝÄNIŇ TÜRKMENISTANDAKY ILÇISI ÖZÜNIŇ DIPLOMATIK IŞINI TAMAMLAÝAR

2019-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mustafa Kapuju bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy Ilçä türkmen-türk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine goşan şahsy goşandy üçin munnetdarlyk bildirdi. Öz nobatynda türk diplomaty Türkmenistanda işlän döwrüniň onuň diplomatik işinde aýratyn orna eýedigini nygtady, çünki...

DOWAMY
20 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA GATNAŞYJY DÖWLETLERIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ RESMI DÄL DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. Birnäçe sagatdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Sankt-Peterburg şäheriniň «Pulkowo» halkara howa menzilinde gondy. Şol ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar hem-de türkmen weki...

DOWAMY
20 Dek

DÖM-NYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA IŞ TOPARYNYŇ WE BMG-NIŇ AGENTLIKLERINIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde maglumatlaryň ýygnalmagy we ýaýradylmagy boýunça teklip edilýän platformanyň deslapky görnüşiniň görkezilmegi maksady bilen Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ornaşdyrylmagy boýunça Iş toparynyň we BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylarynyň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaçylary, BMG-niň agentlikleriniň we düzüm birlikleriniň Türkmenistandaky wekilhan...

DOWAMY
20 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTYNDA “ATDA WEPA-DA BAR, SAPA-DA” ATLY KITABYŇ HINDI DILINDÄKI TANYŞDYRYLYŞY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly kitabynyň hindi dilindäki tanyşdyrylyşy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyp ýaşlary, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanyşdyrylyş dabarasyn...

DOWAMY
20 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNA IŞ SAPARY BAŞLADY

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna iş sapary başlandy. Saparyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti GDA agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşar. 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda, ýagny Türkmenistanyň GDA başlyklyk edýän ýylynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde bu resmi däl görnüşdäki duşuşygy geçirmeklik ylalaşyldy.

DOWAMY