RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Noý

TÜRKMENISTANYŇ WE ÖZBEGISTANYŇ PREZIDENTLERI DÖWLETARA GATNAŞYKLARY IŞJEŇLEŞDIRMEK BARADA PIKIR ALYŞDYLAR

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-özbek gatnaşyklarynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak, şeýle-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.   Howa menzilinden türkmen Lideriniň awtoulag kerweni “Kuksaroý” döwlet kabulhanasyna tarap ugrady. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy boldy.   Prezident Gurbangu...

DOWAMY
28 Noý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARY BILEN GELDI

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Döwlet Baştutanlarynyň ikinji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherine iş sapary bilen geldi. Prezidentiň uçary Daşkent şäheriniň Islam Karimow adyndaky Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde Türkmen Liderini resmi adamlar, şeýle hem Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary garşy aldylar. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Pre...

DOWAMY
28 Noý

AŞGABATDA INTELLEKTUAL EÝEÇILIGI OKATMAK BOÝUNÇA SEBITLEÝIN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda intellektual eýeçiligi okatmak ugrunda halkara we milli tejribe bilen paýlaşmak maksady bilen “Intellektual eýeçiligi dersini okatmak” atly sebitleýin okuw maslahaty geçirildi. Bu çäre Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy bilen bilelikde guraldy. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň Intellektual eýeçilik bo...

DOWAMY
27 Noý

MANAMADA TÜRKMEN-BAHREÝN IŞEWÜRLER FORUMY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Bahreýn Patyşalygynyň Manama şäherinde türkmen-bahreýn işewürler forumy geçirildi. Türkmenistandan bu çärä Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejepowyň ýolbaşçylygyndaky, düzüminde ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça işleýän döwlet we hususy edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bolan wekiliýet gatnaşdy.  Işewürler forumynyň açylyşynda çykyş edip, Bahreýn Patyşalygynyň Söwda-senagat palatasynyň başlygy Samir Abdulla Ahmed Nass iki ýurduň arasynd...

DOWAMY
26 Noý

MOSKWADA GDA GATNAŞYJY ÝURTLARYŇ STRATEGIKI YKDYSADY HYZMATDAŞLYGY BARADAKY JARNAMANYŇ ÄHMIÝETI BARADA MASLAHAT GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Moskwada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň bölümçesiniň binasynda “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy baradaky Jarnamanyň Ýewraziýa giňişliginde ykdysady integrasiýany güýçlendirmekdäki orny we ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti G.M.Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bu Jarnama 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen GDA ýurtlaryň döwlet başt...

DOWAMY
26 Noý

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE “ROSSOTRUDNIÇESTWONYŇ” ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlaryň işleri we halkara ynsanperwer hyzmatdaşlygy boýunça Federal agentligiň (“Rossotrudniçestwo”) ýolbaşçysy E.Mitrofanowanyň baştutanlygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy geçirildi. Birek-biregi gyzgyn garşylamak bilen, taraplar birnäçe ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasyny...

DOWAMY
25 Noý

AŞGABATDA TERRORÇYLYGY MALIÝELEŞDIRMÄGE GARŞY GÖREŞMEK BARADAKY MESELELER ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLÝAR

2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Aşgabatda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek baradaky Ýewraziýa toparynyň (Ýewraziýa topary) 31-nji Umumy mejlisi açyldy. Ýewraziýa toparynyň wezipesi halkara terrorçylygynynyň howpyny, döwletleriň maliýe ulgamynynyň aýdyňlygyny, ynamlylygyny hem-de howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly azaltmaklyga ýardam etmekden ybaratdyr. Umumy mejlisiň işine Ýewraziýa toparyna agza döwletleriň we...

DOWAMY