RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE TÜRKMEN-ÖZBEK HYZMATDAŞLYGYNY GIŇELTMEGIŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 2019-njy ýylyň 11-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Akmaljon Kuçkarow bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen bagly bolan meseleleriň giň toplumyna seredip geçdiler we iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň sazlaşykly pugtalandyrylýandygy bellenilip geçildi. Taraplar yzygiderli gatnaşyklary saklamagyň zerurlygyny tassyklamak bilen, hoşniýetl...

DOWAMY
11 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ILÇISI BILEN HYZMATDAŞLYGY ÇUŇLAŞDYRMAGYŇ DERWAÝYS MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDY

2019-njy ýylyň 11-nji iýulynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Daşary işler ministri R.Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ž.Asanow bilen duşuşygy geçirildi.  Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylýandygyny belläp geçdiler we syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ulgamlaryndaky türkmen-gazak gatnaşyklarynyň derwaýys meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Di...

DOWAMY
11 Iýul

DIM-DE TÜRKMEN-GYRGYZ HYZMATDAŞLYGYNYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

11-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Işleri wagtlaýyn ynanylan wekili A.Isaýew bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar derwaýys meseleleriň birnäçesini, şol sanda öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm ugurlary hakynda pikirleri alyşdylar. Taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatiki gatnaşyklary işjeňle...

DOWAMY
11 Iýul

DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ TÄJIGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ ILÇISI BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 11-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Şarifzoda Farruh Homiddin bilen duşuşygy geçirildi.     Dostlukly ýagdaýda geçirilen duşuşygyň barşynda taraplar öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdylar we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler. Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň aýratyn nygta...

DOWAMY
11 Iýul

TÄHRANDA BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMYNA BAGYŞLANAN BRIFING GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Аwaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna görülýän taýýarlyklaryň çäklerinde Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy Eýranyň Söwda, senagat, şahtalar we oba hojalyk Edarasynyň (EYR SSE) ýardam bermeginde maglumat beriji brifing geçirdi. Çärä EYR-nyň SSE-nyň, Daşary işler ministrliginiň, Senagat, magdan we söwda ministrliginiň, Ýol we şäher gurluşygy ministrliginiň, Eýranyň söwdany ösdürmek guramasynyň, haza...

DOWAMY
11 Iýul

AŞGABATDA ONLAÝN-KHBS-DE IŞLEMEGIŇ BAŞARNYKLARY BOÝUNÇA TÄLIM OKUWY GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň 10-njy iýulynda Aşgabat şäheriniň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan guralan onlaýn-KHBS-de işlemegiň başarnyklary boýunça tälim okuwy öz işine başlady. Okuwa Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň (TDH), Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, şeýle hem sanly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hem-de metbugatyň wekilleri gatnaşý...

DOWAMY
10 Iýul

TÜRKIÝEDE TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET GÜNLERI AÇYLDY

2019-njy ýylyň 10-njy iýulynda Türkiýe Respublikasynyň Siwas şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy. Dabara Türkiýe Respublikasynyň köp sanly medeniýet we sungat işgärleri, taryhçylar, sungatşynaslar we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar. Döredijilik çäresiniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň sergisi öz işine başlady. Şäheriň kongres binasynda...

DOWAMY