RSS

SOŇKY HABARLAR

5 Mar

TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ TÜRKMENISTANA SAPARY

2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Aşgabada iki günlük iş sapary bilen geldi. 6-njy martda saparynyň çäklerinde Türkiýäniň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň Prezidenti iki ýurduň arasyndaky dostluk, doganlyk we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berdi. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Daşary işle...

DOWAMY
5 Mar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YHG-NIŇ ÇÄKLERINDE ENERGETIKA HYZMATDAŞLYGYNY GIŇELTMEGIŇ DERWAÝYSLYGYNY NYGTADY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-niň 14-nji Sammitinde eden çykyşynda energetika meselelerine hem aýratyn üns berdi. Döwlet Baştutany: «YHG-niň giňişliginde energetika ugurlaryny döretmekligi, biziň döwletlerimiziň gatnaşmagynda energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen ibermekligi hem möhüm wezipe hökmünde seredýäris» - diýip nygtady. Ol häzirki wagtda Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen bilelikde, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisini gurý...

DOWAMY
5 Mar

YHG-NIŇ GIŇIŞLIGINDE HEM-DE ONUŇ ÇÄKLERINDEN DAŞARDA YKDYSADY ÖSÜŞ BABATYNDA ULAG-KOMMUNIKASIÝA ULGAMYNYŇ ÄHMIÝETI AÝRATYN BELLENILDI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-niň 14-nji Sammitine gatnaşyjylaryň ünsüni ulag-kommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmeginiň derwaýyslygyna çekdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Biz YHG-niň giňişligini Ýewraziýa kontinentinde amatly, düşewüntli, ýokary tehnologiýaly ulag-kommunikasiýa merkezleriniň we ugurlarynyň ulgamy hökmünde görýäris» - diýip nygtady. Türkmenistanyň bu ugurda üstünlikli işleýändi bellenilip geçildi. Döwlet baştutany Kerki (Türkmenistan) – Şiberg...

DOWAMY
5 Mar

YHG-NA BAŞLYKLYK ETMEGINIŇ BARŞYNDA TÜRKMENISTAN YKDYSADY UGURLARYŇ DÖREDILMEGI UGRUNDAKY HEREKETLERI IŞJEŇLEŞDIRMÄGE MEÝILLIDIR

2021-nji ýylyň 4-nji martynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji Sammitinde gatnaşyjy-ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary YHG-niň işi boýunça öz garaýyşlaryny beýan etdiler hem-de onuň geljekde has hem ösdürilmegi babatyndaky teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar.    Öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl ýurdumyzyň YHG-na başlyklyk etmeginiň çäklerinde ýurdumyzyň ileri tutýan ugurlaryny beýan etdi. Ol geljekde şu guramanyň ýurtlarynyň a...

DOWAMY
5 Mar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI: YHG-DA BAŞLYKLYK ETMEGI JOGAPKÄRLI WE BELENT WEZIPE HÖKMÜNDE KABUL EDÝÄRIS HEM-DE ONUŇ ÜSTÜNLIKLI DURMUŞA GEÇIRILMEGI UGRUNDA ÄHLI TAGALLALARY EDERIS

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitinde çykyş edip, sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde YHG-niň özboluşly geoykdysady ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyz geografiki, taryhy, umumy däp-dessur we gymmatlyklar taýdan arabaglanyşygy bolan YHG gatnaşyjy döwletleriniň ykdysady hyzmatdaşlygynyň özenini nygtady. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: “Biz YHG-niň çäklerinde ykdysadyýetde, söwdada, senagatda, energetikada, ulag...

DOWAMY
5 Mar

EKO-DA BAŞLYKLYK ETMEGINIŇ DOWAMYNDA TÜRKMENISTAN MEDENI-YNSANPERWER ULGAMDAKY HYZMATDAŞLYGA AÝRATYN ÜNS BERER

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitinde YHG-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmegiň ugrunda ýurduň öňde goýan maksatlaryny beýan etdi. Prezident: “Türkmenistan YHG-da başlyklyk ediji hökmünde medeni, sport, bilim, ýaşlar, syýahatçylyk gatnaşyklaryny giňeltmäge işjeň ýardam bermegi maksat edinýär. Dost-doganlyk ruhunda biziň halklarymyzy we döwletlerimizi birleşdirýän umumy ahlak gymmatlyklaryn...

DOWAMY
4 Mar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ 14-NJI SAMMITINE GATNAŞDY

2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 14-nji Sammitine gatnaşdy. 2021-nji ýylda YHG-da başlyklygyň Türkmenistana geçendigini bellemek zerurdyr.  “Pandemiýadan soňky döwürde sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk” atly tema boýunça geçirilen bu Sammite YHG-nyň agza ýurtlarynyň Döwlet we Hökümet Baştutanlary hem-de halkara guramalaryň, hususan-da, Energetika Hartiýasynyň w...

DOWAMY